นายอำนวย สุทธิคุณ


นายอำนวย  สุทธิคุณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
amnuay522@esdc.go.th
โทร.  083-140-6198