นางยุพิน ศรีหาวงษ์


นางยุพิน  ศรีหาวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
email :  nimyuphin@gmail.com
 โทร  :
0862330978        
             (ดูข้อมูล)
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ศน.ยุพิน ศรีหาวงษ์