นางวัฒนา กงวิรัตน์


นางวัฒนา  กงวิรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และกระบวนการเรียนรู้
khruwatthana@esdc.go.th
โทร.  081-055-4761ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ศน.วัฒนา กงวิรัตน์