ทำเนียบบุคลากร

นายนิกุล  มณีรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
nikul_man@esdc.go.th
โทร. 081-262-6254
 นายพรชัย  สุวรรณบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
        หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา
pornchaisuwan@esdc.go.th
โทร. 093-527-8558
      ดูรายละเอียดข้อมูล


       
นางวัฒนา  กงวิรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
khruwatthana@esdc.go.th
โทร. 081-055-4761
นายนิกุล  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
      ผู้อำนวยการกลุ่ม
nikul_man@esdc.go.th
โทร. 081-262-6254

นายสุทธิศักดิ์  พรหมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ            หัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ระบบการบริหารการจัดการศึกษา
suttisak.prommmajan8@esdc.go.th
โทร. 089-940-8429
 

นายผล  สังข์สน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
psangsun@esdc.go.th
 
โทร. 088-557-3839  
  

นายอำนวย  สุทธิคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
amnuay522@esdc.go.th
โทร.  083-140-6198

    ดูรายละเอียดข้อมูล
 
นางพรรณวดี  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้
pha_manee13@esdc.go.th
 
โทร. 081-369-3233
  ดูรายละเอียดข้อมูล
  

นายสงวนศักดิ์  แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
saguansak@esdc.go.th
 
โทร. 061-303-6715
      ดูรายละเอียดข้อมูล

นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
chaiwatt501@esdc.go.th
โทร.  083-451-5313
                  ดูรายละเอียดข้อมูล


นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว
JUNPEN  SAKAEW
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
chansa7@esdc.go.th
  

นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผล
ระบบการบริหารการจัดการศึกษา
puthdawan@esdc.go.th
โทร. 081-954-8105
                 ดูรายละเอียดข้อมูล


นายณัฐวุฒิ  นวลตา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
nut3412@esdc.go.th
โทร. 097-053-2602

      (ดูรายละเอียดข้อมูล)
นายวิทวินทร์ ประทังคติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
iamhongtay@esdc.go.th
โทร.  097-979-7106

        (ดูรายละเอียดข้อมูล)

นายสมประสงค์  แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
kruuab
@esdc.go.th
 โทร.
086-228-7087          
        (ดูรายละเอียดข้อมูล)

       

Comments