นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์


นายสุทธิศักดิ์  พรหมจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผล
ระบบการบริหารการจัดการศึกษา
suttisak.prommmajan8@esdc.go.th
โทร. 089-940-8429
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์