นางพรรณวดี มณีรัตน์
นางพรรณวดี  มณีรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้
pha_manee13@esdc.go.th
โทร. : 081-369-3233
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ศน.พรรณวดี มณีรัตน์