นายพรชัย สุวรรณบำรุง


นายพรชัย  สุวรรณบำรุง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา
pornchaisuwan@esdc.go.th
โทร. 093-527-8558

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.พรชัย สุวรรณบำรุง