นายพรชัย สุวรรณบำรุง


นายพรชัย  สุวรรณบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา
pornchaisuwan@esdc.go.th
โทร. 093-527-8558
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.พรชัย สุวรรณบำรุง