บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

 

นายนิกุล  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
nikul_man@esdc.go.th
โทร. 081-262-6254
          
            (ดูข้อมูล)

นายพรชัย  สุวรรณบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา
pornchaisuwan@esdc.go.th
โทร. 093-527-8558
     
       (ดูข้อมูล)
 

นายอำนวย  สุทธิคุณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
amnuay522@esdc.go.th
โทร.  083-140-6198
คลิกชม เว็บไซต์ ของ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
   (ดูข้อมูล)
   

นายผล  สังข์สน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริม และพัฒาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
psangsun@esdc.go.th
 
โทร. 088-557-3839
                 
นางพรรณวดี  มณีรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
pha_manee13@esdc.go.th
 
โทร. 081-369-3233
       (ดูข้อมูล)

นายสงวนศักดิ์  แสงผา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
saguansak@esdc.go.th
 
โทร. 061-303-6715
             


นายทนงชัย  บัวทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
tb2549@gmail.com
โทร. 089-940-4367
               (ดูข้อมูล)
 
นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผล
ระบบการบริหารการจัดการศึกษา
puthdawan@esdc.go.th
โทร. 081-954-8105
                      (ดูข้อมูล)  

นางจันทร์เพ็ญ  แว่นเตื่อรอง
JUNPEN  WAENTUEARONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการฯ
chansa7@esdc.go.th
โทร. 088-512-0017
                (ดูข้อมูล)
  

นายณัฐวุฒิ  นวลตา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
nut3412@esdc.go.th
nut3412@gmail.com
โทร. 097-053-2602
นายวิทวินทร์ ประทังคติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
iamhongtay@esdc.go.t
โทร. 097-979-7106
     
   


นายสมประสงค์  แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
kruuab
@esdc.go.th
 โทร.
086-228-7087          
             (ดูข้อมูล)
นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
anusit_kam@esdc.go.th
โทร. 086-267-9532

นางยุพิน  ศรีหาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน
nimyuphin@gmail.com
 โทร.
0862330978        
             (ดูข้อมูล)
    

นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน
watcharapornpomhin@gmail.com
โทร. 0801699459
         
(ดูข้อมูล)