บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

 

นายนิกุล  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
nikul_man@esdc.go.th
โทร. 081-262-6254
          
            (ดูข้อมูล)

   
นายพรชัย  สุวรรณบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา
pornchaisuwan@esdc.go.th
โทร. 093-527-8558
     
       (ดูข้อมูล)
 

นางวัฒนา  กงวิรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และกระบวนการเรียนรู้

khruwatthana@esdc.go.th
โทร. 081-055-476

   

นายผล  สังข์สน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริม และพัฒาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
psangsun@esdc.go.th
 
โทร. 088-557-3839
                  

นางพรรณวดี  มณีรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
pha_manee13@esdc.go.th
 
โทร. 081-369-3233
       (ดูข้อมูล)

นายสงวนศักดิ์  แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
saguansak@esdc.go.th
 
โทร. 061-303-6715
             


นายสุทธิศักดิ์  พรหมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
suttisak.prommmajan8@esdc.go.th
โทร. 089-940-8429
               (ดูข้อมูล)
 

นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
chaiwatt501@esdc.go.th
โทร.  083-451-5313
           (ดูข้อมูล) 


  

นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผล
ระบบการบริหารการจัดการศึกษา
puthdawan@esdc.go.th
โทร. 081-954-8105
                      (ดูข้อมูล)
  
นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว
JUNPEN  SAKAEW
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการฯ
chansa7@esdc.go.th
โทร. 088-512-0017
                (ดูข้อมูล)

นายอำนวย  สุทธิคุณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
amnuay522@esdc.go.th
โทร.  083-140-6198


นายณัฐวุฒิ  นวลตา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
nut3412@esdc.go.th
nut3412@gmail.com
โทร. 097-053-2602                          นายวิทวินทร์ ประทังคติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
iamhongtay@esdc.go.th
โทร. 097-979-7106
      
   
นายสมประสงค์  แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
kruuab
@esdc.go.th
 โทร.
086-228-7087          
             (ดูข้อมูล)
    

นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
anusit_kam@esdc.go.th
โทร. 086-267-9532