กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 พ.ย. 2561 01:32 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ส่งเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน และประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
19 พ.ย. 2561 01:31 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ส่งเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน และประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
19 พ.ย. 2561 01:22 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
19 พ.ย. 2561 01:22 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
19 พ.ย. 2561 01:12 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข โครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิดอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ
19 พ.ย. 2561 01:11 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง โครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิดอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ
19 พ.ย. 2561 00:55 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
19 พ.ย. 2561 00:55 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
19 พ.ย. 2561 00:38 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลครูเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA - Like
19 พ.ย. 2561 00:38 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลครูเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA - Like
19 พ.ย. 2561 00:21 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การดำเนินงานตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
19 พ.ย. 2561 00:21 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ผลิตสื่ออนุบาล นิทานสร้างสุข และพัฒนาการเรียนรู้แบบ Ste(AM)
19 พ.ย. 2561 00:21 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ผลิตสื่ออนุบาล นิทานสร้างสุข และพัฒนาการเรียนรู้แบบ Ste(AM)
19 พ.ย. 2561 00:05 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การดำเนินงานตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
19 พ.ย. 2561 00:05 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การดำเนินงานตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
18 พ.ย. 2561 23:55 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตราจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับพี่เลี้ยงประจำศูนย์
18 พ.ย. 2561 23:54 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตราจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับพี่เลี้ยงประจำศูนย์
18 พ.ย. 2561 23:53 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตราจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับพี่เลี้ยงประจำศูนย์
18 พ.ย. 2561 23:40 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
18 พ.ย. 2561 23:39 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
18 พ.ย. 2561 23:26 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
18 พ.ย. 2561 23:24 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
18 พ.ย. 2561 23:23 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
18 พ.ย. 2561 23:22 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
18 พ.ย. 2561 23:20 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

เก่ากว่า | ใหม่กว่า