กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ม.ค. 2565 20:21 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
7 พ.ย. 2564 23:44 Junpen Waentuearong แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
7 พ.ย. 2564 23:37 Junpen Waentuearong แก้ไข กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 พ.ย. 2564 23:31 Junpen Waentuearong แก้ไข นางสุวิภา เอกพิมพ์
7 พ.ย. 2564 23:30 Junpen Waentuearong แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
21 ต.ค. 2564 04:03 Junpen Waentuearong แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
21 ต.ค. 2564 04:00 Junpen Waentuearong แก้ไข นางจีรณินท์ ไชยคำ
21 ต.ค. 2564 03:52 Junpen Waentuearong แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
21 ต.ค. 2564 03:48 Junpen Waentuearong แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
21 ต.ค. 2564 03:46 Junpen Waentuearong แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
21 ต.ค. 2564 03:12 npm1 admin แก้ไข นางจีรณินท์ ไชยคำ
21 ต.ค. 2564 02:57 npm1 admin แก้ไข นางจีรณินท์ ไชยคำ
21 ต.ค. 2564 02:56 npm1 admin แก้ไข นางจีรณินท์ ไชยคำ
21 ต.ค. 2564 02:52 npm1 admin สร้าง นางจีรณินท์ ไชยคำ
21 ต.ค. 2564 02:40 npm1 admin แนบ รอง-สพป-2 (1).gif กับ หน้าแรก
21 ต.ค. 2564 02:38 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
21 ต.ค. 2564 02:28 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
21 ต.ค. 2564 02:26 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
21 ต.ค. 2564 02:24 npm1 admin ลบ ข้อมูลศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม 1
21 ต.ค. 2564 02:23 npm1 admin แก้ไข ข้อมูลศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม 1
21 ต.ค. 2564 02:22 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
21 ต.ค. 2564 02:19 npm1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
21 ต.ค. 2564 01:29 npm1 admin อัปเดต นฤมล.jpg
21 ต.ค. 2564 01:28 npm1 admin แนบ นฤมล 2.jpg กับ หน้าแรก
21 ต.ค. 2564 01:27 npm1 admin อัปเดต นฤมล.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า