กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ม.ค. 2566 22:39 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง การประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
31 ม.ค. 2566 22:28 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 22:26 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แนบ messageImage_1669887807332.jpg กับ หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 22:24 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 21:03 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 20:55 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 20:39 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 20:28 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 01:05 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
31 ม.ค. 2566 01:05 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
31 ม.ค. 2566 00:10 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
31 ม.ค. 2566 00:10 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
31 ม.ค. 2566 00:09 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
30 ม.ค. 2566 21:00 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 20:58 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 20:57 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 20:34 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 19:56 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 19:54 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 19:37 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 19:35 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
30 ม.ค. 2566 06:56 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์
30 ม.ค. 2566 06:56 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์
30 ม.ค. 2566 06:55 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์
30 ม.ค. 2566 06:45 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า