กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ม.ค. 2562 00:58 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
15 ม.ค. 2562 00:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย มาปฎิบัติตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
15 ม.ค. 2562 00:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข โครงสร้างกรรมการสอบ ป.1
15 ม.ค. 2562 00:55 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข โครงสร้างกรรมการสอบ ป.1
15 ม.ค. 2562 00:50 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง โครงสร้างกรรมการสอบ ป.1
15 ม.ค. 2562 00:44 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย มาปฎิบัติตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
15 ม.ค. 2562 00:44 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย มาปฎิบัติตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
15 ม.ค. 2562 00:43 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย มาปฎิบัติตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-Net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
15 ม.ค. 2562 00:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
15 ม.ค. 2562 00:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
14 ม.ค. 2562 20:44 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
14 ม.ค. 2562 20:42 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562
14 ม.ค. 2562 20:42 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562
14 ม.ค. 2562 20:40 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมงานฉลองมงคลสมรสสูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์
14 ม.ค. 2562 20:29 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562
14 ม.ค. 2562 20:28 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562
14 ม.ค. 2562 20:14 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมงานฉลองมงคลสมรสูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์
14 ม.ค. 2562 20:14 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมงานฉลองมงคลสมรสูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์
9 ม.ค. 2562 22:20 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ส่งคำสั่งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ
9 ม.ค. 2562 22:20 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ส่งคำสั่งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ
9 ม.ค. 2562 22:20 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ส่งคำสั่งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ
9 ม.ค. 2562 21:31 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
9 ม.ค. 2562 21:30 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม
9 ม.ค. 2562 21:30 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม
9 ม.ค. 2562 21:26 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า