กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ต.ค. 2562 06:10 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 1 และพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
18 ต.ค. 2562 06:09 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ การนิเทศแบบบูรณาการ และการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 ต.ค. 2562 06:09 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2562
18 ต.ค. 2562 06:07 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ TFE (Teams For Education)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม
18 ต.ค. 2562 06:07 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ และ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓
18 ต.ค. 2562 06:05 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมปฏิบัติการสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4
18 ต.ค. 2562 06:04 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายนาแกนาคู่ อ.นาแก
18 ต.ค. 2562 06:03 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2562)
18 ต.ค. 2562 06:03 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
18 ต.ค. 2562 06:02 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมปฏิบัติการลงระบบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 ต.ค. 2562 06:02 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2562 06:01 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2562
18 ต.ค. 2562 06:01 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข รวมใจเป็นหนึ่งเดียว จัดงานวันเกษียณที่ภาคภูมิ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18 ต.ค. 2562 06:00 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
18 ต.ค. 2562 05:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
18 ต.ค. 2562 05:59 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 ต.ค. 2562 05:58 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
18 ต.ค. 2562 05:58 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
18 ต.ค. 2562 05:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
18 ต.ค. 2562 05:57 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สพป.นครพนม เขต 1
18 ต.ค. 2562 05:56 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
18 ต.ค. 2562 05:56 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
18 ต.ค. 2562 05:55 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข สรุปผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง
18 ต.ค. 2562 05:54 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
18 ต.ค. 2562 05:54 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข อบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า