กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 มิ.ย. 2563 09:40 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข สำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษานักเรียนพิการโรงเรียนรวม
1 มิ.ย. 2563 09:39 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข สำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษานักเรียนพิการโรงเรียนรวม
1 มิ.ย. 2563 09:06 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง สำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษานักเรียนพิการโรงเรียนรวม
1 มิ.ย. 2563 08:46 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข แจ้งเลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
1 มิ.ย. 2563 08:46 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข แจ้งเลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
1 มิ.ย. 2563 08:46 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง แจ้งเลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
1 มิ.ย. 2563 07:39 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
1 มิ.ย. 2563 07:38 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข รับชม – รับฟังการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวการปฏิบัติ การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.
1 มิ.ย. 2563 07:38 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง รับชม – รับฟังการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวการปฏิบัติ การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.
1 มิ.ย. 2563 07:36 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข รับชม – รับฟังการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวการปฏิบัติ การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.
1 มิ.ย. 2563 07:36 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง รับชม – รับฟังการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวการปฏิบัติ การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.
1 มิ.ย. 2563 07:18 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 มิ.ย. 2563 07:18 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 มิ.ย. 2563 07:17 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 มิ.ย. 2563 07:13 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 มิ.ย. 2563 07:13 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 มิ.ย. 2563 07:11 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
1 มิ.ย. 2563 07:10 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
1 มิ.ย. 2563 00:27 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด
31 พ.ค. 2563 23:58 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด
31 พ.ค. 2563 23:58 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด
31 พ.ค. 2563 23:35 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
31 พ.ค. 2563 23:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
31 พ.ค. 2563 08:41 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
31 พ.ค. 2563 08:41 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า