กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ส.ค. 2563 10:09 Junpen Waentuearong แก้ไข พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน
9 ส.ค. 2563 10:08 Junpen Waentuearong แก้ไข พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน
9 ส.ค. 2563 10:08 Junpen Waentuearong สร้าง พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน
9 ส.ค. 2563 10:05 Junpen Waentuearong แก้ไข พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน
9 ส.ค. 2563 10:05 Junpen Waentuearong สร้าง พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน
9 ส.ค. 2563 10:04 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
9 ส.ค. 2563 01:03 Junpen Waentuearong แก้ไข ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความยินยอมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวครูอาสาสมัครจีน
9 ส.ค. 2563 01:03 Junpen Waentuearong แก้ไข ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความยินยอมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวครูอาสาสมัครจีน
9 ส.ค. 2563 01:03 Junpen Waentuearong สร้าง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความยินยอมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวครูอาสาสมัครจีน
9 ส.ค. 2563 01:02 Junpen Waentuearong แก้ไข จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
9 ส.ค. 2563 01:01 Junpen Waentuearong สร้าง จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
9 ส.ค. 2563 01:00 Junpen Waentuearong แก้ไข อบรมขยายผลแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 01:00 Junpen Waentuearong สร้าง อบรมขยายผลแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 00:59 Junpen Waentuearong แก้ไข เชิญคณะทำงานและวิทยากรปฎิบัติหน้าที่การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 00:58 Junpen Waentuearong สร้าง เชิญคณะทำงานและวิทยากรปฎิบัติหน้าที่การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 00:57 Junpen Waentuearong แก้ไข เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 00:57 Junpen Waentuearong สร้าง เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 00:56 Junpen Waentuearong สร้าง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะทำงานโครงการฯ วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563
9 ส.ค. 2563 00:54 Junpen Waentuearong แก้ไข การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVid 19)
9 ส.ค. 2563 00:54 Junpen Waentuearong สร้าง การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVid 19)
9 ส.ค. 2563 00:52 Junpen Waentuearong แก้ไข แจ้งกำหนดการประเมินสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 00:52 Junpen Waentuearong สร้าง แจ้งกำหนดการประเมินสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ปีงบประมาณ 2563
9 ส.ค. 2563 00:49 Junpen Waentuearong แก้ไข การประเมินและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้จัดประสบการณ์เรียนรุ้ระดับการศึกษาปฐมวัย ที่มีแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
9 ส.ค. 2563 00:49 Junpen Waentuearong สร้าง การประเมินและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้จัดประสบการณ์เรียนรุ้ระดับการศึกษาปฐมวัย ที่มีแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
9 ส.ค. 2563 00:47 Junpen Waentuearong แก้ไข โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า