กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 พ.ย. 2563 23:52 npm1 admin แนบ Boss.jpg กับ หน้าแรก
8 พ.ย. 2563 23:50 npm1 admin แนบ anigif3.gif กับ หน้าแรก
10 ต.ค. 2563 06:35 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
1 ต.ค. 2563 11:14 npm1 admin แก้ไข นายอนิวรรตน์ เดชทะศร
1 ต.ค. 2563 11:13 npm1 admin แก้ไข นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์
1 ต.ค. 2563 11:11 npm1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
1 ต.ค. 2563 11:09 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
1 ต.ค. 2563 11:04 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1 ต.ค. 2563 11:04 npm1 admin แก้ไข นายอนิวรรตน์ เดชทะศร
1 ต.ค. 2563 11:02 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1 ต.ค. 2563 10:57 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1 ต.ค. 2563 10:57 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา
1 ต.ค. 2563 10:56 npm1 admin ลบ นายพรชัย สุวรรณบำรุง
1 ต.ค. 2563 10:55 npm1 admin ลบ นายผล สังข์สน
1 ต.ค. 2563 10:54 npm1 admin ลบ นายอำนวย สุทธิคุณ
1 ต.ค. 2563 10:54 npm1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
25 ก.ย. 2563 08:11 Junpen Waentuearong แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
3 ก.ย. 2563 17:49 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
3 ก.ย. 2563 04:00 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ย. 2563 03:45 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ย. 2563 03:32 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ย. 2563 03:31 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ย. 2563 03:30 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
21 ส.ค. 2563 04:02 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
18 ส.ค. 2563 00:47 Junpen Waentuearong แก้ไข การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเปลี่ยนครูเป็นโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21

เก่ากว่า | ใหม่กว่า