กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 มี.ค. 2564 22:37 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
11 มี.ค. 2564 22:36 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 00:56 npm1 admin แก้ไข โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
4 มี.ค. 2564 00:56 npm1 admin แก้ไข การประชุมการสร้างความเข้าใจและขยายผลโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 สู่การปฏิบัติระดับเครือข่ายและสถานศึกษา
4 มี.ค. 2564 00:55 npm1 admin แก้ไข ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562
4 มี.ค. 2564 00:54 npm1 admin แก้ไข การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
4 มี.ค. 2564 00:54 npm1 admin แก้ไข ส่งมอบกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4 มี.ค. 2564 00:53 npm1 admin แก้ไข ชี้แจงแนวทางการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
4 มี.ค. 2564 00:52 npm1 admin แก้ไข ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
4 มี.ค. 2564 00:51 npm1 admin แก้ไข ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4TPlus)
4 มี.ค. 2564 00:51 npm1 admin แก้ไข ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14
4 มี.ค. 2564 00:50 npm1 admin แก้ไข แนวทางการพิจารณา ปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา สถานประกอบ กรณีเกิดโรคโควิด 19
4 มี.ค. 2564 00:48 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4 มี.ค. 2564 00:47 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 มี.ค. 2564 00:45 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4 มี.ค. 2564 00:40 npm1 admin แก้ไข นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี
4 มี.ค. 2564 00:40 npm1 admin แก้ไข นายทนงชัย บัวทอง
4 มี.ค. 2564 00:39 npm1 admin แก้ไข นายวิทวินทร์ ประทังคติ
4 มี.ค. 2564 00:38 npm1 admin แก้ไข นายสงวนศักดิ์ แสงผา
4 มี.ค. 2564 00:37 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 มี.ค. 2564 00:36 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา
4 มี.ค. 2564 00:31 npm1 admin แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4 มี.ค. 2564 00:29 npm1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
4 มี.ค. 2564 00:10 npm1 admin แก้ไข หน้าแรก
8 พ.ย. 2563 23:52 npm1 admin แนบ Boss.jpg กับ หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า