บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

                          
         นายนิกุล  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
  nikul_man@esdc.go.th
     โทร. 0812626254
          
           ดูข้อมูล
           นายอำนวย  สุทธิคุณ
       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
    amnuay522@esdc.go.th
    โทร.  083-140-6198
             ดูข้อมูล
 นายพรชัย  สุวรรณบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา
pornchaisuwan@esdc.go.th
โทร. 093-527-8558
 นายผล  สังข์สน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริม และพัฒาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
psangsun@esdc.go.th
 โทร. 088-557-3839

                         ่ีืjunpen.esdc.go.th         
 นางพรรณวดี  มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
pha_manee13@esdc.go.th
 โทร. 081-369-3233
 นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
puthdawan@esdc.go.th
โทร. 081-954-8105
 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง
JUNPEN  WAENTUEARONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
chansa7@esdc.go.th
โทร. 089-376-6577    
 นายสงวนศักดิ์  แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผล    การศึกษา
saguansak@esdc.go.th
 โทร. 061-303-6715
 
                         

 นายทนงชัย  บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
tb2549@gmail.com
โทร. 089-940-4367
 นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
nut3412@esdc.go.th
nut3412@gmail.com
โทร. 097-053-2602

 
นายวิทวินทร์ ประทังคติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผล     การศึกษา
iamhongtay@esdc.go.th
     โทร. 097-979-7106


 
นายสมประสงค์  แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา
kruuab
@esdc.go.th
 โทร.
086-228-7087
 
                     
 นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ      การศึกษา
anusit_kam@esdc.go.th
โทร. 086-267-9532
 
นางยุพิน  ศรีหาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
nimyuphin@gmail.com
 โทร.
0862330978 
 นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
watcharapornpomhin@gmail.com
โทร. 0801699459
 นางสุวิภา เอกพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
suwtpa.s@gmail.com
โทร.  0610255267
หน้าเว็บย่อย (1): นางสาววัชรา จันทา