คุณครูประเสริฐ ปริโปร

     
  ชื่อ  นางประเสริฐ  ปริโปร
  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ
   สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
                       อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48130
   ผลงานดีเด่น      ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
   e-mail  :           boripro.pra@gmail.com
   โทร.                  093-524-8866
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments