คุณครูภัสรา ฐานวิเศษ


     ชื่อ        นางภัสรา  ฐานวิเศษ
     ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
      สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม
                               อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
                               รหัสไปรษณีย์  48000
      ผลงานดีเด่น   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ปี 2559
      e-mail  :         thphatsa@gmail.com
      โทร.                 081-975-0925


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser