เส้นทางเกียรติยศ


 
     
     ชื่อ         นางภัสรา  ฐานวิเศษ
     ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
      สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม
                       อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
                       รหัสไปรษณีย์  48130
      ผลงานดีเด่น    ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ปี 2559
      e-mail  :         thphatsa@gmail.com
      โทร.               081-975-0925

    
 
 
    ชื่อ          นางประเสริฐ  ปริโปร
    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ
     สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
                       อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
                       รหัสไปรษณีย์  48130
     ผลงานดีเด่น   ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
     e-mail  :  boripro.pra@gmail.com
      โทร.         093-524-8866
                         
                             (คลิกดูรายละเอียด)
     
 

     
     ชื่อ          นางสุดาวดี  เหล่าเกิด
     ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ
      สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม
                       อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
                       รหัสไปรษณีย์  48130
      ผลงานดีเด่น    ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
      e-mail  :         
       โทร.