นายสมประสงค์ แก้วระดี


นายสมประสงค์  แก้วระดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
e-mail : kruuab@esdc.go.th
   kruuab@gmail.com
โทร. 086-228-7087


ปฏิทินการปฏิบัติงาน ศน.สมประสงค์ แก้วระดี