นายสมประสงค์ แก้วระดี

นายสมประสงค์  แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
e-mail : kruuab
@esdc.go.th                kruuab@gmail.com
โทร. 086-228-7087
  


ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ ศน.สมประสงค์ แก้วระดี