นายสมประสงค์ แก้วระดี


นายสมประสงค์  แก้วระดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
e-mail : kruuab@esdc.go.th
             kruuab@gmail.com
โทร. :    086-228-7087
  


ปฏิทินการปฏิบัติงาน ศน.สมประสงค์ แก้วระดี