นางจีรณินท์ ไชยคำ

 
นางจีรณิท์  ไชยคำ                                              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                หัวหน้ากลุ่มงาน              
ส่งเสริม แลพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                   
โทร. : 098 09ุ6 3978
e-mail : j.pchaiya@esdc.go.th 
 
คลิกชมเว็บไซต์    
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน