นางจีรณินท์ ไชยคำ

   
นางจีรณิท์  ไชยคำ                                                                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                                
กลุ่มงานส่งเสริม แลพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                 โทร. : 09809ุ63978                                                                     
e-mail : j.pchaiya@esdc.go.th                                                                ปฏิทินการปฏิบัติงาน