นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี


นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail : anusit_kam@esdc.go.th
             anusit_kam@้hotmail.co.th
โทร. 086-267-9532
ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ศน.อนุศิษฐ์ คำเพชรดี