ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุงในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2563 08:18โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 09:07 ]
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามกรรมการและเลขานุการ ก.ต.ป.น. นำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563  กับมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเน้นหลัก สพฐ. คือ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เสนอปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ และ โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุงในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

ลิงค์สำหรับการแชร์