ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

โพสต์8 ต.ค. 2562 20:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 05:57 ]
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ที่ 90/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมช่วย คือ นางสาวรุ่งฤดี ศิริ โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1) วินัยและการรักษาวินัย 2) คุณธรรม จริยธรรม 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) จิตวิญญาณความเป็นครู 6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ 2. ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม 5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา และ 6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยวิธีการประเมินใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานร่องรอยทางเอกสาร ภาพถ่าย ที่สะท้อนผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ประกอบการประเมิน พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งการประเมินได้รับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้