ประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์4 มิ.ย. 2562 05:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 05:38 ]
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประธานประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์