ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1

โพสต์9 พ.ค. 2562 10:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 00:15 ]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ คือ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะวิทยากร ร่วมดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ และวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอวังยาง โรงเรียนละ 2 คน ซึ่งสาระในการอบรมเป็นการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน สามารถขับเคลื่อนการนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตและมีฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตที่เป็นปัจจุบัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ลิงค์สำหรับการแชร์