นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์5 ก.ค. 2562 05:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 05:58 ]
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การประเมินออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ การยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 และการคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562 โดยศึกษานิเทศก์รับผิดชอบเครือข่ายในอำเภอต่างๆ ในการนี้ นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นายสงวนศักดิ์ แสงผา และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนเครือข่ายในสังกัดอำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์