ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภาคอีสานตอนบน

โพสต์13 ก.พ. 2562 23:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 21:49 ]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายพงษ์ภิสิทธิ์ นามเกตุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) ภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี ‎‎(พ.ศ.2560-2579)‎‎ ภาคอีสานตอนบน

ITA บูรณาการ วันที่ 2 : February 15th 2019

นิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ก.พ. 2562 20:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 20:39 ]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนเครือข่ายที่รับผิดชอบในอำเภอต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมือจากศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอต่าง ๆ ด้วยดี

ประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอ

โพสต์11 ก.พ. 2562 22:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 01:55 ]

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ อำเภอเมืองนครพนม ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอธาตุพนม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อำเภอนาแก ณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอปลาปาก ณ ห้องประชุมโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอเรณูนคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร และอำเภอวังยาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 01:20 ]

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ แก่คณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปประชุมชี้แจงให้กับ
คณะกรรมการประเมินความสามารถด้านด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ระดับสนามสอบ ในการนี้มีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้้ด้วย

ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านด้านการอ่าน นร.ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2561***

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ก.ค.ศ.ชี้แจงแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 01:08 ]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สรุป สาระสำคัญ กฎ ก.ค.ศ.ชี้แจงแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศน. ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับชม-รับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมรับชม-รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ก.ค.ศ.ชี้แจงแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

โพสต์7 ก.พ. 2562 00:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 00:51 ]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) ซึ่งจัดโยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ ห้อง IHALL 4 โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขอบคุณภาพจาก Facebook fanpage จาก นิเทศออนไลน์  by ศน.นัยนา

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE ‎(Teams For Education)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์6 ก.พ. 2562 02:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 02:05 ]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร สพฐ. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ ในการนี้นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดฯ ครั้งนีี้ด้วย

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์5 ก.พ. 2562 23:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 23:20 ]

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเครือข่ายเรณูนคร อำเภอเรณูนคร โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-NET : Ordinal National Educational Test)

โพสต์3 ก.พ. 2562 22:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 22:42 ]

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ในการรับส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบจากศูนย์สอบ :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ไปยังสนามสอบทั้งหมด 31 สนามสอบ เพื่อมอบให้หัวหน้าสนามสอบและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบตามคำสั่ง ฯ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-NET : Ordinal National Educational Test) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบที่สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กำหนด โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้

รับ-ส่งข้อสอบ สนามสอบต่าง ๆ

สอบ O-NET : 2561 อ.เมืองนครพนม

สอบ O-NET : 2561 อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ

โพสต์31 ม.ค. 2562 01:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 01:26 ]

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 และนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ 
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดให้มีการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมโดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม, หน่วย,ศูนย์เทคโนโลยีฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 776