ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โพสต์19 เม.ย. 2562 07:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2562 01:44 ]

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 โดยมีครูที่สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 15 คน ได้แก่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนสันตยานันท์ ร.ร.ในสังกัดเอกชน โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 3

ลิงค์สำหรับการแชร์

สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 05:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 05:37 ]

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 2562 โดยเรียนเชิญ ท่านวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ข้าราชการบำนาญที่เคารพนับถือ และครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 ร่วมในพิธี มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน,พระบรมรูปรัชกาลที่ 5,6 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโสและบุคลากรด้วยกัน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี ที่สำคัญข้าราชการบำนาญ จะถือโอกาสนี้กลับมาเยี่ยมเยือนน้องๆ ที่สำนักงานฯ ด้วยความรักและผูกพัน  
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 05:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 05:27 ]

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับ 1) การวัดผลและประเมินผลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) การทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 2) การจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2562 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การลงเวลาปฏิบัติราชการ/การไปราชการของศึกษานิเทศก์ และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา คือ การรายงานการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก

โพสต์9 เม.ย. 2562 02:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 02:23 ]

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันสุดท้าย

โพสต์6 เม.ย. 2562 04:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 04:31 โดย npm1 admin ]

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 โดยมีครูมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 18 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22 โรงเรียนสันตยานันท์ ร.ร.ในสังกัดเอกชน โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่งในวันนี้มีการทดสอบออนไลน์หลังจากการฝึกอบรมฯเสร็จสิ้นลง

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น วันที่ 3


ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

โพสต์6 เม.ย. 2562 00:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 00:18 ]

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วยบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ร่วมงานถวายพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ลิงค์สำหรับการแชร์

การฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 04:30 โดย npm1 admin ]

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 โดยมีครูมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 18 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22 โรงเรียนสันตยานันท์ ร.ร.ในสังกัดเอกชน โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์4 เม.ย. 2562 12:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 12:49 ]

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 โดยมีครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 18 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์4 เม.ย. 2562 10:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 10:25 ]

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี  โดย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์4 เม.ย. 2562 09:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 09:50 ]

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมรับชมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

1-10 of 810