ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์14 ส.ค. 2563 11:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2563 11:39 ]

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายนรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สื่อสารมายังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้รับทราบ และดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งการรับชมสามารถรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลักได้แก่ 1) www.youtube.com/obectvonline 2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.obectv.tv   โดยในการประชุมครั้งนี้มีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชม Video conference & ประชุม ศน.

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

โพสต์13 ส.ค. 2563 16:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 16:37 ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในปีงบประมาณ 2563 เช่น การจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุค COVID-19 การจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมิน ITA Online ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมถึงการนิเทศติดตามทุกกิจกรรมของการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 58 โรงเรียน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครู ICT คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์13 ส.ค. 2563 16:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 16:32 ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ต้องดำเนินการ และกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมาแล้วให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : August10

ลิงค์สำหรับการแชร์
        

พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์9 ส.ค. 2563 10:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 10:09 ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชาสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 256 และวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 22:51 ]

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชาสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ช่วงที่ 2 : 7 ส.ค.

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.น.ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 22:13 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิขัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.น.ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อเสนอเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ 1) เรื่องการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใน ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาในตำแหน่งที่ว่าง 2) การดำเนินการจัดตั้งกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การจัดสอบระดับขาติ ปีการศึกษา 2563 4) การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส ระดับสถานศึกษา 5) การควบคุมคุณภาพแบะมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้มาตรฐานและตัวขี้วัดเป็นฐาน โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 22:05 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมนำเสนอการทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ด้วยแบบทดสอบออนไลน์และผลการสอบครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมนำเสนอการทดสอบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 21:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 21:56 ]

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการและประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และเสนอเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ 1) การเสนอผลการสอบออนไลน์ 2) การยกระดับคุณภาพโดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด 3) การนิเทศแบบบูรณาการ 4) การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การประชุมสัมมนาทางวิชาการบทบาทศึกษานิเทศก์กับการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและตามกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเรื่องอื่น ๆ ในการนี้มีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมศึกษานิเทศก์ : August 5

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์2 ส.ค. 2563 21:14โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2563 21:14 ]

วันที่ 3 สิงหาคม2563 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 3 สิงหาคม 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์1 ส.ค. 2563 11:14โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 11:14 ]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชาสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

1-10 of 1086