ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์8 ส.ค. 2561 23:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 23:26 ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร สพฐ. มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ผอ.กลุ่ม หน่วย ศูนย์ฯ ศน.และบุคลากรในสำนักงาน
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1


ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับการนิเทศติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561

โพสต์6 ส.ค. 2561 07:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 08:12 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561 นำโดย นายบพิตร มีหนองหว้า ประธานกรรมการพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่นิเทศติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การนำศษสตร์พระราชา กระบวนการ Active Learning การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
  
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์6 ส.ค. 2561 07:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 07:59 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสพป.นครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ มีคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ส.ค. 2561 01:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 01:48 ]

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง และครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และในการทำกิจกรรมในครั้งนี้..ที่สำคัญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้ความสำคัญ เน้นให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างความตระหนักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ ขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้สำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 6 ปี มุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เหมาะสมกับวัย ธรรมชาติ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับ ทักษะการตั้งคำถาม การค้นคว้าหาคำตอบ การแสดงความคิดเห็นรวมถึงการให้ข้อสรุปด้วยวาจา ทำการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย นำกิจกรรมนี้มาบูรณาการ ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่สำคัญครูต้องมีความรู้ความเข้าใจใส่ใจกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน
 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทย์ฯ น้อย ประเทศไทย ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 : 5 สิงหาคม 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเสวนาทางวิชาการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จ.นครพนม

โพสต์3 ส.ค. 2561 05:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 06:04 ]

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเสวนาทางวิชาการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นทีจังหวัดนครพนม ณ โรงแรม The River อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมเสวนาทางวิชาการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จ.นครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
        Best ปฐมวัย    

ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 ส.ค. 2561 05:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 05:25 ]

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

โพสต์1 ส.ค. 2561 06:09โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 06:27 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในระดับหนึ่ง ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ด้วย 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

พิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์31 ก.ค. 2561 23:29โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 07:57 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัตืการนำเสนอผลงาน (Symposium) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์31 ก.ค. 2561 23:22โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 23:22 ]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนำเสนอผลงาน (Symposium) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิด นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครูผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน การประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1,2 และ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ 23 ในการนี้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Symposium ร.ร.คุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์31 ก.ค. 2561 23:17โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 23:18 ]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาโครงการครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2 โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน
      ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1
ประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 657