ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษาพร้อมคณะทำงาน อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ดังกล่าว เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโดยตรง 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย หลักสูตร 4

ลิงค์สำหรับการแชร์

สะท้อนผลการนิเทศดิดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับฟังการสะท้อนผลการนิเทศดิดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย นายนิกุล มณีัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมสะท้อนผลการนิเทศตดิดตามโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมสะท้อนผลการนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์
        

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (มิถุนายน – กันยายน 2562)

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (มิถุนายน – กันยายน 2562) พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรัียงกัน ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 13 June

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมกตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตอบแบบประเมิน ITA : 12 มิ.ย.

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑/ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ /และศน. ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าวสพฐ” นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” : 12 มิ.ย.

ลิงค์สำหรับการแชร์ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จึงจัดให้มีการแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความสามารถทางภาษาไทยของครูผู้สอนและนักเรียน ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ในการนี้มีคณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์โดยnpm1 admin   [ อัปเดต โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริตในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 10 June

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้มอบให้คณะศึกษานิเทศก์ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง นายณัฐวุฒิ นวลตา และนายวิทวินทร์ ประทังคติ เข้าร่วมการประประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมิน ITA ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ‎(ITA)‎ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE ( Team For Education )

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วัันที่ 8-9 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพม เขต 1ได้มอบให้ นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE ( Team For Education ) เพื่ิอยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมณ ห้องประชุมโรงแรม i-hotel อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TFE ‎( Team For Education)‎ เพื่ิอยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 มิ.ย. 2562 08:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 09:00 ]

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การเข้าประเมินตนเองโรงเรียนวิถีถุทธ 29 ประการ ในรอบ 9 เดือน ของโรงเรียน และการสมัครลงทะเบียน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ และนำผลการนิเทศมาสะท้อนผลในที่ประชุมต่อไป

นิเทศฯ การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองยาว และ ร.ร.บ้านทุ่งมน

ลิงค์สำหรับการแชร์
        

1-10 of 859