ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์9 ส.ค. 2563 10:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 10:09 ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชาสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 256 และวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 22:51 ]

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชาสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ช่วงที่ 2 : 7 ส.ค.

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.น.ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 22:13 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิขัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.น.ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อเสนอเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ 1) เรื่องการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใน ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาในตำแหน่งที่ว่าง 2) การดำเนินการจัดตั้งกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การจัดสอบระดับขาติ ปีการศึกษา 2563 4) การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส ระดับสถานศึกษา 5) การควบคุมคุณภาพแบะมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้มาตรฐานและตัวขี้วัดเป็นฐาน โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 22:05 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมนำเสนอการทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ด้วยแบบทดสอบออนไลน์และผลการสอบครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมนำเสนอการทดสอบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 21:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 21:56 ]

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการและประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และเสนอเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ 1) การเสนอผลการสอบออนไลน์ 2) การยกระดับคุณภาพโดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด 3) การนิเทศแบบบูรณาการ 4) การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การประชุมสัมมนาทางวิชาการบทบาทศึกษานิเทศก์กับการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและตามกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเรื่องอื่น ๆ ในการนี้มีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมศึกษานิเทศก์ : August 5

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์2 ส.ค. 2563 21:14โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2563 21:14 ]

วันที่ 3 สิงหาคม2563 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 3 สิงหาคม 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

โพสต์1 ส.ค. 2563 11:14โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 11:14 ]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชาสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชา พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โพสต์1 ส.ค. 2563 11:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 11:10 ]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายมงคล รุ่งสว่าง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และบุคลากรในสังกัดทุกกลุ่ม/หน่วยฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ : July30

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ปีการศึกษา 2563 การสอนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study & Open Approach

โพสต์1 ส.ค. 2563 11:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 11:03 ]

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายนรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ปีการศึกษา 2563 การสอนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study & Open Approach ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอนโดยคุณครูดวงสุรีย์ มาตรศรี โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ศูนย์คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาครูสำหรับอาเชียน และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง นางยุพิน ศรีหาวงษ์ และนางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ คณะผู้บริหารในเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขั้นที่ 1

โพสต์1 ส.ค. 2563 10:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 10:58 ]

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขั้นที่ 1 สำหรับทดแทนข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการหรือไปสอนในชั้นอื่น หรือย้ายโรงเรียนไปสอนที่อื่นในเรื่อง น้ำ และอากาศ โดยดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


อบรมบ้านนนักวิทย์ : July 27

อบรมบ้านนนักวิทย์ : July 28

AAR บ้านนักวิทย์ฯ : July27

เกียรติบัตรบ้านนักวิทย์ : July28

1-10 of 1083