ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 1

โพสต์23 ส.ค. 2562 23:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ 2) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอนาแก จำนวน 121 คน เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สามารถขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางพรรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน วิทยากรพี่เลี้ยง ดำเนินการอบรมฯ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ "บ้านนักวิทย์ ขั้นที่ 2" รุ่นที่ 1

AAR : วิทยาการคำนวณบ้านนักวิทย์ ขั้น 2 รุ่น 1

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

โพสต์23 ส.ค. 2562 11:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 11:51 ]

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ปู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พร้อมมอบหมายและกำหนดให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และกิจกรรมการแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมการจัดงานศิลปฯ ครั้งที่ 69

ลิงค์สำหรับการแชร์

ออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ และโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้แบบ Electronic Learning

โพสต์23 ส.ค. 2562 11:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดย นายพิศิษฏ์ คุณวโรตม์ Project Leader จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ และโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา และเพศวิถีศึกษาให้กับนักเรียน และรับทราบการสนับสนุนที่ผู้โค้ช และครูผู้รับผิดชอบสอนต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้การหนุนเสริมในฐานะโคช และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หรือเข้าร่สมการอบรมทางไกลเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม และ ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งก่อนการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่จากโครงการได้พบปะกับคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหลังการติดตามเยี่ยมได้ประชุมสรุปหลังการติดตามโรงเรียนร่วมกับทีมนิเทศ ในการติดตามเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของ ร.ร.ในโครงการ ร.ร.สุขภาวะ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมครูกลุ่มตัวอย่าง CSE Learning หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ปีการศึกษา 2562

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมครู CSE Learning เพศวิถีศึกษา ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา

พบปะผู้รับผิดชอบก่อน และสรุปสะท้อนผลการนิเทศ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ส.ค. 2562 08:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 08:53 ]

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 ประธานประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"  ปีการศึกษา 2562 โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่น      
        รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ครูที่สอนระดับปฐมวัย อำเภอเมืองนครพนม อำเภอนาแก จำนวน 121 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1        
        รุุ่่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ครูที่สอนระดับปฐมวัย อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนครและอำเภอวังยาง จำนวน 133 คน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 ทั้งนี้ แต่ละรุ่นอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน         
         ในการนี้ มีข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ‎(ขั้นที่ 2)‎ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์18 ส.ค. 2562 20:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 20:02 ]

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการให้ทุกคนได้รับทราบและดำเนินการ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

โพสต์17 ส.ค. 2562 06:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2562 07:06 ]

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศ ติดตามเพิ่อยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยมี 
นายนิกุล มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวรายงาน ซึ่งนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ที่เน้นทักษะการสอนให้กับครู เพื่อนำไปใช้กับนักเรียน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น วิทยากรเป็นครูผู้สอนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ และกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง เข้าร่วมอบรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน

อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ‎(Boot Camp)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563

โพสต์16 ส.ค. 2562 01:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2562 01:33 ]

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 ในการนี้นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1


ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 23:11 ]

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ /และศน. ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เน้นเด็กประถมต้องอ่านออก เขียนได้ พร้อมกับแจ้งข้อราชการสำคัญให้รับทราบและดำเนินการ ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหาร กพฐ. ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมรับชมฯในครั้งนี้ด้วย

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 01:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 10:14 ]

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 00:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 10:14 ]

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ‎(ถวายพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 931