ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์


รับชม – รับฟังการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวการปฏิบัติ การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.

โพสต์1 มิ.ย. 2563 07:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2563 07:36 ]

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวการปฏิบัติ การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในหัวข้อ "สอนออนไลน์ใช้โปรแกรมไหนดี" เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในหลักการและแนวปฏิบัติเดียวกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference หัวข้อ "สอนออนไลน์ใช้โปรแกรมไหนดี"

ลิงค์สำหรับการแชร์

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์1 มิ.ย. 2563 07:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2563 07:18 ]

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากป้องกัน อีกทั้งมอบหมายให้แต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่ผลัดเปลี่ยนเวรยามรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวตลอดทั้งวัน โดยกลุ่มนิเทศฯ ปฏิบัติงานในเวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งมีนายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี และนายวิทวินทร์  ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง และเวลา 15.00-16.00 น. นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาปฏิบัติราชการ ณ จุดคัดกรองประตูทางขึ้นกลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ จุดคัดกรอง สพป.นครพนม เขต 1

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์31 พ.ค. 2563 23:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 23:34 ]

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1


ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์
        

ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์31 พ.ค. 2563 08:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 08:41 ]

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม – รับฟังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ กำกับ ติดตามดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับโรงเรียนตามความเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชม – รับฟังการประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค2019 ‎(COVID-19)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เครือข่ายคำเตย

โพสต์31 พ.ค. 2563 03:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 03:51 ]

 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน การจัดกลุ่มความพร้อมการเข้าถึง การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง การจัดกลุ่มความพร้อมของผู้ปกครอง การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การมอบหมายครูดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภออย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของ สพฐ.ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส corona 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมืองนครพนม โดยมี นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน โดยมีนายสุริยา นันชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน และโรงเรียนบ้านหนองดินแดง โดยมีคณะครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกและร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านหนองดินแดง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสุนทรฯ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โพสต์31 พ.ค. 2563 03:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 03:32 ]

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบและดูแลเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนปัญหา และแนวทางแก้ไขของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมเครือข่ายสุนทรฯ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์31 พ.ค. 2563 03:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 03:28 ]

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งกำชับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงวิธีการป้องกันตนเอง ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ดำเนินรายการโดย ผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. และ ร่วมรับฟังข้อราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับชมและรับฟังฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 


ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์26 พ.ค. 2563 06:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2563 07:03 ]

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน การจัดกลุ่มความพร้อมการเข้าถึง การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง การจัดกลุ่มความพร้อมของผู้ปกครอง การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การมอบหมายครูดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภออย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของ สพฐ.ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส corona 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) อ.เมืองนครพนม โดยมี นายสุระพล พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่อำนวยความสะดวกและร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 @ ร.ร.บ้านคำเตยฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสต์25 พ.ค. 2563 10:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 10:50 ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มนิิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ดูแลรับผิดชอบเครือข่ายคำเตย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไขของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายคำเตย ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางไกล : คำเตย

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 – 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

โพสต์25 พ.ค. 2563 10:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 10:37 ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 – 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อทบทวนภารกิจการจัดการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แนวทางการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ฯ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 1034