กิจกรรม FB Fanpage

Facebook Fanpage กลุ่มนิเทศฯสพป.นครพนม 1

ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภาคอีสานตอนบน

โพสต์14 ก.พ. 2562 19:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 19:24 ]

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

โพสต์7 ก.พ. 2562 00:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 00:44 ]

ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.”

โพสต์6 ก.พ. 2562 02:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 02:09 ]

นิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์5 ก.พ. 2562 23:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 23:28 ]

การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-NET : Ordinary National Educational Test)

โพสต์3 ก.พ. 2562 21:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 21:34 ]

1-10 of 672