กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา

 
 

 

                            นายสงวนศักดิ์  แสงผา       นายวิทวินทร์ ประทังคติ  
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
       หัวหน้ากลุ่มงาน              ปฏิทินการปฏิบัติงาน                   ปฏิทินการปฏิบัติงาน
      ปฏิทินการปฏิบัติงาน