กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา

 
 

 

  นายพรชัย สุวรรณบำรุง      นายสงวนศักดิ์  แสงผา     นายวิทวินทร์ ประทังคติ  
      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
       หัวหน้ากลุ่มงาน              ปฏิทินการปฏิบัติงาน                   ปฏิทินการปฏิบัติงาน
       ปฏิทินการปฏิบัติงาน