กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา

 
 

 
 นายสงวนศักดิ์ แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร. 086 267 9532

 นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 086 267 9532

 นางสาวประภัสสร  สีหมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 065 147 8929

ปฏิทินการปฏิบัติงาน