กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา

 
 

 นายสงวนศักดิ์  แสงผา     นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี                           
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         
       หัวหน้ากลุ่มงาน              ปฏิทินการปฏิบัติงาน                   
      ปฏิทินการปฏิบัติงาน