กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


 
 
 
 
 
 นายวิทวินทร์ ประทังคติ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร. 092 524 4563

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 นางยุพิน  ศรีหาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 086 233 0978


ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 นางสาววัชรา  จันทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 097 131 3184

 นางอารยา ภาระวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร. 093 362 2941

ปฏิทินการปฏิบัติงาน