กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 นางยุพิน  ศรหาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 นางสุวิภา  เอกพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ