กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 นายอำนวย  สุทธิคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน