กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


 
 
 
 นายวิทวินทร์ ประทังคติ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 นางยุพิน  ศรีหาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 นางสุวิภา  เอกพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ