กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

นายทนงชัย  บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : tb2549@gmail.com
โทร. :  089-940-4367
 
นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
aniwatt@gmail.com
โทร. : 
0846043404
ปฏิทินการปฏิบัติงาน