กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
e-mail : psangsun@esdc.go.th
โทร. : 088-557-3839
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 

นายทนงชัย  บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : tb2549@gmail.com
โทร. :  089-940-4367
 
      

 นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
aniwatt@gmail.com
โทร. : 
0846043404
ปฏิทินการปฏิบัติงาน