กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 
นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
aniwatt@gmail.com
โทร. : 
0846043404
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
      

นางจีรณินท์ ไชยคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
j.p.chaiya@esdc.go.th
โทร. : 0980963978
ปฏิทินการปฏิบัติงาน