กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา


 
 
 นายผล สังข์สน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
นายสมประสงค์  แก้วระดี 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน