กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 
นางจีรณินท์ ไชยคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
j.p.chaiya@esdc.go.th
โทร. : 098 096 3978
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
      
นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
aniwatt@gmail.com
โทร. : 
084 604 3404

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 
นางสาวรุ่งทิพย์ บุตเวส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศ
โทร. : 082 871 5217

ปฏิทินการปฏิบัติงาน