กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

                    
 
 
 
 
 นางวัชราภรณ์ ป้อมหินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร. 080 169 9459

 นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 086 857 5444

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  นางสายสุดา สุขวิพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 097 246 3069

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 น.ส.พิญญารัศม์ สิงหะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 095 441 2297

ปฏิทินการปฏิบัติงาน