กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


 
 
 

นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
          นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสมประสงค์ แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏฺิทินการปฏิบัติงาน
 
   
 นางสุวิภา  เอกพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารการจัดการศึกษา

      ปฏิทินการปฏิบัติงาน