กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


 
 
 

นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสมประสงค์ แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏฺิทินการปฏิบัติงาน