กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


 
 
 
นายสมประสงค์ แก้วระดี 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร. 086 228 7087

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
      นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 097 053 2602

นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 095 147 4062

ปฏฺิทินการปฏิบัติงาน
นางสุวิภา  เอกพิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
โทร. 061 025 5267

      ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 

   
 นายเมธี นาอุดม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
โทร. 064 629 1881

      ปฏิทินการปฏิบัติงาน