กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 
 
 
 

 นายสุทธิศักดิ์  พรหมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ ของ  ศน.พุทธวรรณ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน