กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


 
 
 

 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐวุฒิ  นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏฺิทินการปฏิบัติงาน