กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง  
JUNPEN  WAENTUEARONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
e-mail : chansa7@esdc.go.th
 line ID : junsakaew
โทร.  :  089-376-6577
 
นายอนุศิษฐ์  คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : anusit_kam@esdc.go.th
             anusit_kam@้hotmail.co.th
โทร.    :  086-267-9532