เครื่องมือนิเทศ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ค. 2559 07:45 npm1 admin
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ค. 2559 07:45 npm1 admin
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ค. 2559 07:45 npm1 admin
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ค. 2559 07:45 npm1 admin
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2559 21:59 npm1 admin
Ċ
ดู
ประเมิน 4 องค์ประกอบ คือ 1. ด้านการดำเนินงานพื้นฐาน 2. ด้านการบริหารจัดการ 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4. ด้านภาพความสำเร็จ   20 ก.พ. 2560 08:00 npm1 admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 จะประเมินผลการดำเนินงาน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน (3 ตัวชี้วัด) องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ (6 ตัวชี้วัด) องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน (7 ตัวชี้วัด)องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพแห่งความสาเร็จ (5 ตัวชี้วัด) โดยการประเมินเชิงประจักษ์ และการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน‎  215 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.พ. 2560 10:00 npm1 admin
ċ

ดู
ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ข้อสอบใน 5 สาระวิชาหลักหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในแต่ละสาระ ทุกสาระใช้เวลาในการสอบ 50 นาที  3 ธ.ค. 2559 18:12 npm1 admin
ċ

ดู
ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ข้อสอบใน 5 สาระวิชาหลักหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในแต่ละสาระ ทุกสาระใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 50 นาที  3 ธ.ค. 2559 18:13 npm1 admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกอบด้วย 1.แผนผังเครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2.รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพด้านที่ 1-ด้านที่ 5 3. แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  2767 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ม.ค. 2560 18:37 npm1 admin
Ċ
ดู
  11 ม.ค. 2560 18:47 npm1 admin
Ċ
ดู
ชุดปฏิบัติการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย การกำหนดสาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การเขียนคำอธิบายรายวิชา การจัดทำโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   11 ม.ค. 2560 18:43 npm1 admin
Ċ
ดู
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา โครงสร้างรายงาน ตัวอย่างการเขียนรายงาน ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  11 ม.ค. 2560 17:58 npm1 admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4204 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ค. 2559 07:45 npm1 admin
ċ

ดาวน์โหลด
  2016 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ก.ค. 2559 08:01 npm1 admin
ċ

ดู
ประกอบด้วยแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว/สุขภาพ บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ คัดกรองบุคคลอทิสติก พร้อมเกณฑ์การพิจารณา  11 ม.ค. 2560 18:05 npm1 admin
Ċ
ดู
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ใน 4 มาตรฐาน 25 ตัวชี้วัด คือ มฐ.1 ด้านการดำเนินงาน (4 ตัวชี้วัด) 2. ด้านการบริหารจัดการ (5 ตัวชี้วัด) 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน (9 ตัวชี้วัด) 4. ด้านภาพความสำเร็จ (7 ตัวชี้วัด)  20 ก.พ. 2560 07:57 npm1 admin
ċ

ดู
  27 ก.ค. 2559 09:34 npm1 admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  369 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2559 09:34 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ċ

ดู
เป็นแบบฟอร์มให้กรอกประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการแพทย์/ด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น  11 ม.ค. 2560 17:52 npm1 admin
ċ

ดาวน์โหลด
  5511 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ค. 2559 09:26 npm1 admin