ตรวจผลงาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 09:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 09:03 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมุลนิธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 สพฐ. ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผล ขั้นตอนการประเมินใหม่โดยให้มีคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่ และจัดส่งผลการประเมิน/เอกสารประกอบการประเมินไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งคณะกรรมการตรวจผลงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เข้าประเมินผลงานดังกล่าวฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม