สมัครเข้าอบรมทดแทนโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 พ.ค. 2562 08:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 09:06 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" รุ่นที่ 1-8.... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน ๙ รุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร่้างความเพลิดเพลิน ตามความสนใจใครรู้ และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม พยายามหาคำตอบด้วยตนเองตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรหรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในรุ่นที่ 1-8 (รายชื่อโรงเรียนดังแนบ) ดำเนินการ ดังนี้
        1. สำรวจข้าราชการครูที่จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ที่ยังไม่ผ่านการอบรม ขั้นที่ 1
        2. ให้โรงเรียนส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบีติการมายัง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 24  พฤษภาคม 2562 สำหรับวันอบรม/สถานที่จะแจ้งต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม