สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มี.ค. 2560 08:38โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 08:39 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 6 รุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ตามความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น ฝีกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามพยายามหาคำตอบด้วยตนเอง  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นั้น
        ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งโรงเรียนที่มีความพร้อมต้องการเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 ในรุ่นที่ 7 ซึ่งแบ่งเป็นขนาด และรับสมัคร ดังนี้
        1. โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จำนวน 15 โรงเรียน เกณฑ์การสมัครตามเอกสารหมายเลข 1
        2. โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 21 โรงเรียน เกณฑ์การสมัครตามเอกสารหมายเลข 2
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนำส่ง สพฐ.ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments