รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่กระทรวงศึกษาธการ ได้กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงได้ส่งรายละเอียด ประกาศ สพฐ. เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษารระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ต่อไป.....คลิกอ่านรายละเอียด


Comments