รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 พ.ค. 2562 08:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 00:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง...ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดสอบ พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ประกาศผลการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ และจัดทำรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษาในสังกัดนำข้อมูล และรายงานผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม