รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

โพสต์22 มี.ค. 2560 05:42โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 05:44 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อที่แนบ)...ด้วยมูลนิธิยุวสถิรคุณ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับสมัคร และคัดกรองผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 ขึ้น เพื่อให้ได้ผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ ด้าน และมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาทั้งระบบ (Whole School Approach) นำไปสู่การปลูกฝังบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้มีอุปนิสัยพอเพียง รวมถึงสามารถขยายผลสูู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่ป็นเลิศ ประจำปี 2560 นั้น
        เพื่อการนี้ สพป.นครพนมเขต 1 ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นสถานพอเพียงแล้ว จัดทำใบสมัครคัดกรองและคัดกรองตามแบบ ก. เอกสารการสมัคร (แบบฟอร์ม BP1 application) จัดส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินการคัดกรองส่งมูลนิธิยุวสถิรคุณต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    
Comments