ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ปีที่ 7

โพสต์17 ธ.ค. 2561 05:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 05:30 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 Zปีที่ 8) เพื่อเชิญชวนให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ บัดนี้ ผลการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งผลการคัดเลือกโครงการ " โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 3) และ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ี 8) ให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รีบทราบ
        2. แจ้งบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 3) และ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8) เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ" " โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสนับสนุนค่าอาหารและค่าที่พัก ยกเว้นค่าพาหนะ และห้ส่งใบตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pigsugar1723@hotmail.com หมดเขตภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)
        3. มอบเกียรติบัตร "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 3) และ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8) ให้กับผู้ที่ได้รับในวันครู ของปีพุทธศักราช 2562...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม