ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์10 ส.ค. 2561 04:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 04:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี คือ นางวิลาวรรณ แก้วระดี เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งใหห้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งข้าราชการครูดังกล่าวเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาที่กำหนด
        2. ให้ข้าราชการครูเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อและสาธิตการสอนเพื่อใช้ในการอบรมไปด้วย เช่น กรรไกร กระดาษสี กาว มีดคัตเตอร์ ไม้บรรทัด ดินสอสี สีเมจิก ดินสอ ยางลบ ฯลฯ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม