ประชุมปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา

โพสต์17 ต.ค. 2562 03:55โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 07:41 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี บ้านยอดชาดวิทยา บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา บ้านนาเลียง และหนองสังข์ราษฎร์บำรุง....ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีเป้าประสงค์ คือ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการตนเองทั้งด้านบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยมีการกำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน มีระบบสารสนเทศ (Info) สำหรับผู้บริหารและครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นั้น
        ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 7 โรเรียน และจะจัดประชุมปฏิบัติการกิจกรรม Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1    
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1.แจ้งบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
        2.แจ้งบุคลากรตามคำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม