ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่สอดคล้องกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสต์17 ส.ค. 2559 03:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 03:13 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด... ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่สอดคล้องกับกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์  จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 10 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 ในการนี้ จึงให้โรงเรียนที่มีรายชื่อแจ้งบุคลากรที่ทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Comments