ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา ปีที่ 3 (3 rd MCU Contest)

โพสต์15 มิ.ย. 2560 07:27โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 07:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ด้วย สพฐ. แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จะดำเนินการจัดโครงงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3 (3 rd  MCU Contest) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม และกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ และเพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู และนักเรียน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมีกิจกรรมให้สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายในพุทธศษสนพิธี ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธโดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดคู่มือกิจกรรมทางเว็บไซต์ www.krupra.net และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม โทร 035 248 084 ...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments