ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

โพสต์20 มี.ค. 2562 00:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 00:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด....ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดอบรมครูแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอนทุกสังกัด ทุกระดับชั้น จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาการคำนวณแบบออนไลน์มายังสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด เพื่อเชิญชวนครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมแบบออนไลน์ดังกล่าว โดยสมัครและอบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ในเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม