ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่นสะเต็มศึกษา STEM education

โพสต์19 พ.ค. 2561 06:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2561 06:26 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ สสวท. และหน่วยงานความร่วมมือทางการศึกษาต่าง ๆ ยกย่องเชิดชูบุคลากรทางการศึกษา โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM education ประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ให้เขตพื้นที่ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยการสมัครแบ่งออกป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทั้หมดทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายบริหารเครือข่าย และพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. เลขที่ 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมดเขตการส่งผลงาน 31 สิงหาคม 2561 นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการึกษาจึงให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และสามารถดูรายละเอียดพร้อมส่งเอกสารตามวัน เวลา สถานที่ ตามเอกสารดังแนบ..คลิกอ่านรายละเอียด