ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดให้สมัครเข้าร่วมประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559

โพสต์14 ก.ค. 2559 03:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:19 โดย npm1 admin ]
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะดำเนินการจัดการประกวดโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์  ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศให้ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปี 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ในโครงการ กพด.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นอกโครงการ กพด.) ที่น้อมนำแนวพระราชดำริฯมาขยายผล และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  www.cpd.go.th ในหัวข้อ "การประกวดจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ตามเอกสารที่แนมา
        1. หนังสือราชการ
        2. ใบสมัคร
        3. หลักเกณฑ์การประกวดโรงเรียนฯ
        4. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

Comments