ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

โพสต์23 พ.ค. 2561 20:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 20:32 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามหนังสือที่อ้างถึง สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งกำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561
        เพื่อให้การนำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับพุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่มีแนวทางเดียวกันตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้ประธานเครือข่าย และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังต่อไปนี้
        1. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ และใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามคำสั่งกระทระทรวงศึกษาธิการ
        2. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับพุทธศักราช 2561 ให้ประธานเครือข่าย เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา และนำส่งให้ สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
    3. คณะกรรมการประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาระดับเครือข่ายประกอบด้วยประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียนในเครือข่าย...คลิกอ่านรายละเอียด