ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลด้วย DLIT และ DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

โพสต์1 มี.ค. 2560 09:18โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 09:49 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด... ตามที่ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเป็นตัวอย่างผลสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV อย่างน้อย 1 โรงเรียน ในแต่ละประเภท พร้อมทั้งส่งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละ 1 โรงเรียน ส่งศูนย์ประสานงานฯ ระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับภูมิภาค ประเภทละ 3 โรงเรียน นั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 1 และแจ้งให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วย DLIT และ DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำดับที่ 1 เตรียมรับการประเมินคัดเลือกระดับภูมิภาค 11 ตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะประสานทางโรงเรียนเพื่อออกนิเทศให้คำแนะนำในการเตรียมรับการประเมินต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม