การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เกาะสูง (stand alone)

โพสต์6 เม.ย. 2560 20:03โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2560 20:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำสื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้นำไปทดลองใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กในหลายสังกัด จากผลการนิเทศติดตามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ช่วยส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างดี จึงนำมาขยายผลการใช้สื่อ 60 พรรษา ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เกาะสูง (stand alone) และจะจัดประชุมปฏิบััติการ การใช้สื่อ 60 พรรษา ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เกาะสูง (Stand alone) โดยแจ้งผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 คน รวมเป็น 4 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม พร้อมคณะครู ตามจำนวนที่กำหนด เข้าร่วมประชุมฯตาม วัน เวลา และสถานที่ กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments