กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 มิ.ย. 2560 17:05โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2560 17:05 ]
 
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน... ด้วย สพฐ.แจ้งว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำนหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งเข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (Nation Test) ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้จัดทำกรอบโครงสร้างข้อสอบของการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดส่งกรอบโครงสร้างข้อสอบของการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments