ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป(HighScope)

โพสต์25 ต.ค. 2561 06:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 06:27 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะดำเนินกิจกรรม "การส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้ท่านสำรวจบุคลากรในโรงเรียนของท่านที่สอนระดับปฐมวัย และจบการศึกษาวิชาเอกปฐมวัยที่มีความสนใจในการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)"สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน โดยส่งใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ไปที่ สพป.นครพนม เขต 1 ทาง AMSS++ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อสรุปรวบรวมรายงาน สพฐ.ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม