ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์15 ธ.ค. 2559 02:16โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 02:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามบัญชีแนบท้าย...ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือให้ สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยจะจัดทำฐานข้อมูลศูนย์สอบ/สนามสอบ และข้อมูลรายชื่อนักเรียน ทางระบบออนไลน์ (Online) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตามบัญชีแนบท้ายหนังสือนี้ เป็นสนามสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 หากติดขัดประการใด โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม