ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณ

โพสต์18 เม.ย. 2561 23:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2561 23:35 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย (สสวท.) ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสื่อ และกระบวนการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่กำหนดให้ใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1,4 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 สำหรับปีการศึกษา 2561 สสวท. มีแผนพัฒนาครูและบริหารจัดการข้อมูลครูผู้สอนในวิชาเทคโนโลย (วิทยาการคำนวณ) ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
    1. แจ้งครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้ข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลครูผู้สอน ประจำปี 2561 ผ่านลิงก์ https://goo.gl/Fd3T91 โดย สสวท.จะรวบรวมข้อมูลครูวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาการคำนวณทุกระดับชั้น เพื่อใช้ในการติดต่อแจ้งข่าวสาร ประสานงานการพัฒนาศักยภาพครู รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ โดยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านจุถูกเก็บไว้ที่ สสวท. และไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
    2. แจ้งเชิญชวนครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สำหรับครูผู้สอนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2561 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม รายละเอียด ดังแนบ
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี และน่าสนใจ ให้ดรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม